Bugun...

Zeki GÜMÜŞ
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YORUMU
Tarih: 14-04-2017 10:33:00 Güncelleme: 14-04-2017 10:33:00


  GÖRÜŞÜM:
   03.11.2019 Tarihine kadar TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmayacağı görevlerine devam edeceği belirtilmesine rağmen Meclisin seçim kararı alması halinde ise erken seçim yapılabilecektir. 27.Yasama Dönemi milletvekilliği seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapılacağı belirtilmiştir. Bu kanunun yayımı tarihinden en geç 6 ay içinde TBMM bu kanunla yapılan değişikliklerin gerektirdiği iç tüzük ve kanuni düzenlemeleri yapacağını belirtmiştir. Yani referandumdan en erken 6 ay sonra bir erken seçim olma olasılığı bulunmaktadır. Yine; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu referandumdan sonra bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 159.madde işlerlik kazanacak ve kurul üyeleri bu maddeye göre 41.gün göreve başlayacakları ifade edilmektedir. Eski görevi dolan hakim ve savcılar ise, adli hakim ve savcılar Yargıtay üyeliğine, idari hakim ve savcılar ise Danıştay üyeliğine, öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçilenler ise Danıştay üyeliğine Cumhurbaşkanınca atanır ve bu şekildeki atamalarda ise boş kadro olup olmadığına bakılmaz, seçilen ve atanan üye sayısı kadar Yargıtay ve Danıştay kadrolarına üye kadrosu ilave edilir denilmektedir. Bu durum, Yargının nasıl siyasallaşacağının ve rant kapısı olacağının açık göstergesidir. Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Askeri Mahkemeler kaldırılmıştır. Bu mahkemelerde süren davalar adli ve idari yargı mercilerine 4 ay içinde gönderileceği belirtilmiştir. Dikkat çeken çok önemli bir husus ise;  bu kanunun yani anayasa referandumundan sonra evet çıkması halinde yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür. Yürürlükte bulunan KHK hakkında 152 ve 153.maddelerin uygulanmasına devam olunur. Denilmesi ile bu zamana kadar çıkarılmış KHK’lere anayasal bir statü kazandırılmış olmaktadırlar ki ! KHK ile yapılan tüm düzenlemeler böylece Anayasa Mahkemesinin denetiminden çıkarılacaktır. Ayrıca yine çok önemli konulardan bir diğeri ise ; bu kanunun yürürlüğe girmesi ile kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler ilgili mevzuatta değişiklik yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır denilmektedir. Yani Başbakan ve Bakanlar Kurulu yasanın yürürlüğü ile birlikte görev ve yetkileri sona erecek tüm bu görev ve yetkileri Cumhurbaşkanı kullanacaktır. 

MADDE 18-

   MADDE 21- Bu Kanun ile Anayasanın;

  a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108,

109, 110, 111, 112, 113 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler ile 114 üncü

maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının ilgaları yönünden, 115, 116, 117, 118, 119,

120, 121, 122, 123, 124, 125 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 127 nci

maddenin son fıkrasına dair değişiklik; 131, 134, 137 inci maddelerinde yapılan

değişiklikler ile 148 inci maddenin birinci fıkrasındaki değişiklik ile altıncı

fıkrasındaki "Bakanlar Kurulu üyelerini" ibaresine dair değişiklik, 150, 151, 152, 153,

155 inci maddenin ikinci fıkrası,161, 162, 163, 164, 166 ncı ve 167 nci maddelerinde

yapılan değişiklikler ile Geçici 21 inci maddenin (F) ve (G) fıkraları, birlikte yapılan

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda

Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte,

   b) 75, 77, 101 ve 102 nci maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin

başladığı tarihte,

   c) Değiştirilen diğer hükümleri ile 101 inci maddesinin son fıkrasında yer alan"Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir" ibaresinin ilgası

bakımından yayımı tarihinde, yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanır.

GÖRÜŞÜM:
   Bu maddenin en dikkat çeken kısmı ise ; “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” ibaresinin ilgası yani yürürlükten kalkması bakımından yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Yani buradan şu anlaşılmaktadır. Bu yasanın yürürlük tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanın partisine kayıt yaptırabileceğidir. Parti kaydı ile birlikte muhtemelen parti iç tüzüğünde yapılacak bir değişiklikle veya kongre ile partisinin genel başkanı olabilecektir. Böylece Türkiye’de Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi hayata geçmiş olacaktır.     

 Bu yazı 1054 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI