Bugun...

Recep BULUT
KİM BU MUSTAFA SÜSLÜ?
Tarih: 23-03-2020 10:01:00 Güncelleme: 23-03-2020 10:01:00


Her ne kadar Sayın Başkan bazı basın-yayın kuruluşlarına, “Müfettişler ciddi bir şey bulama­dı. Sadece telkin ve tavsiyeler de bulundu”, ve “RAPOR DA BİR ŞEY YOK!” diye haber ve yazılar yazdırsa da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müfettişleri Cen­gizhan Türk ve Fatih Çelik tarafından OSB’de 8 ay boyunca yürütülen ve Kayseri Cumhuriyet Savcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları So­ruşturma Savcılığı’na gönderilen 406 sayfalık inceleme raporunda son derece ilginç iddialar yeralıyor…

Yani sözkonusu inceleme raporu sadece telkin ve tavsiyelerden ibaret değil…

Son derece ciddi iddialar da var…

Osmanlı odasına yapılan masraflar, alınan tespihler, yaklaşık 500 bin TL’ye alınan dev te­levizyon ekranından tutunda bedava dağıtılan cep telefonlarına kadar birçok konu da ciddi iddialar yeralıyor. Müfettişler ayrıca yemekhane­den tutunda kreş ve kantin işletmeciliğine kadar birçok işin Mustafa Süslü’ye ihalesiz olarak niye verildiğini de sordu. Yani anlayacağınız mü­fettişlerin raporunda son derece ilginç tespitler yeralıyor….

Gelin isterseniz inceleme raporunda yeralan birkaç iddiadan sözedelim…

Raporun girişinde bir Mustafa Süslü’den söze­diliyor…

Doğrusu bu kadar yetenekli birinden bahset­mezsek olmaz…

Çünkü müfettişler, yemekhaneden tutunda kreş ve kantin işletmeciliğine kadar birçok işin Mustafa Süslü’ye ihalesiz olarak niye verildiğini de sordu.

Peki Mustafa Süslü kim dersiniz?

Mustafa Süslü, OSB Eğitim Öğretim Hizmetleri Limited Şirketi’nin sahibi…

Böyle bir şirket olabilir mi?

Ne demek OSB Eğitim Öğretim Hizmetleri Li­mited Şirketi?

Sanki Şirket OSB’nin!

Neyse gelelim aldığı işlere…

20.03.2018 tarihinde alınan kararla kreş açıl­ması için Mustafa Süslü’nün şirketine hiçbir iha­le falan yapılmaksızın 165.000 TL+KDV bedelle 15 yıl süreyle kiraya verilmiş…

Oh ne güzel oh ne ala! İhalesiz, teklifsiz iş!

Güzel, güzel olmasına da daha Mustafa Süslü’ye sağlanacak kolaylıkta bitmedi…

OSB Yönetimi 25/12/2108 tarihli ve 171 sayılı Yönetim Kurulu toplantısının 41 numaralı kara­rıyla şöyle bir karar alıyor:

“OSB Eğitim ve Öğretim Hizmetleri San ve Tic. Ltd. Şti’nin;

a-) Mülkiyeti Bölgemize ait olan, OSB 10. Cad. No: 4/C adresinde bulunan, Anaokulu hizmeti vermek üzere kiralamış oldukları taşınmazın, ta­lep olmaması nedeniyle kira sözleşmesinin iptali ve taşınmaza yapmış oldukları tadilat bedelinin ödenmesi talebinin görüşülmesi sonucu;

Sözkonusu talebin değerlendirilmesi neticesin­de; Yönetim Kurulumuzun 20.03.2018 tarih ve 1699 sayılı toplantısının 6. Maddesinde imzalan­ması onaylanan ve şartları belirtilen kira sözleş­mesinin iptaline, yapmış oldukları 140.466,00 TL + KDV tadilat bedelinin yarısı olan 70.000.00 TL + KDV bedelinin, OSB Eğitim ve Öğretim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. firmasına fatura karşılığı Bölgemizce ödenmesine;”

Yani, 15 yıllığına 165.000 TL + bedelle verilen kreş işi daha sonra iptal ediliyor ve o güne kadar kreşin yapımında harcadığı 70.000.TL. OSB’nin kasasından geri kendisine ödeniyor…

Hangi mantıkla dersiniz?

Onu da anlamak mümkün değil!

Bitmedi, Mustafa Süslü’ye peşinden bir başka kolaylık daha sağlanıyor…

Aynı tarih ve sayılı toplantı da (a) şıkkına (b) şıkkıyla bir başka karar daha ekleniyor…

Okuyalım bakalım…

“b-) Mülkiyeti Bölgemize ait olan, OSB 9. Cad. No: 3/A adresin de bulunan, Kreş hizmeti vermek üzere kiralamış oldukları taşınmazın, öğrenci kaydının beklentinin altında olması ve mevcut kapasitenin 4’de 1 oranında kayıt ger­çekleştirmesi nedeniyle kira bedelinin yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi sonucu; Söz konusu talebin değerlendirilmesi neticesin­de; Yönetim Kurlumuzun 20.03.2018 tarih ve 1699 sayılı toplantısının 6. Maddesinde belirtilen kira bedelinin, ilk yıl 100.000,00 TL+KDV ola­rak uygulanmasına, bu hususta kendileri ile ek sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir” deni­liyor…

Bu ne demek?

Mustafa Süslü’ye verilen tesiste yaptığı masra­fın yarınını biz karşılayalım… Yani 140.466,00 TL’nin 70.000,00 TL’sini kendisine biz ödeye­lim…

İyi, peki…

Başka?

Yeterince kayıt yapamadığı içinde 15 yıllığına 165.000 TL + KDV olan kira bedelini de ilk yıl 100.000,00 TL’ye düşürelim…

O da güzel!

Hem ihalesiz ve teklifsiz ver hem kirayı düşür hem de yaptığı masrafın yarısını OSB’nin kasa­sından öde…

Bu ne güzel alış-veriş böyle!

Tıpkı araç garantili yol ve köprü gibi…

Tıpkı hasta garantili hastane gibi…

Sayın Süslü bu işe koyulmuşsa elbette OSB’de bir Kreş ve Anaokulu açarsam getirisi ve götürü­sü ne olmalı diye bir piyasa araştırması yapma­lıydı değil mi?

Anlaşılan yapmamış!

Nasıl olsa ihale yok, teklif yok diye işin üstüne atlamış!

Ama o onun sorunu, OSB’nin sorunu değil!

Amma velâkin OSB, Mustafa Süslü’nün zararı­na ortak oluyor!

Peki niye?

Müfettişler de onu merak etmiş olmalı ki bu soruyu hem OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ta­hir Nursaçan hem de OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak’a sorumuşlar…

Bakın ne cevap vermişler:

Bölge Müdürü Ali YAPRAK:

“ Kreş ve Anaokulu açılmasına yönelik sanayi­cilerden talep geliyordu. O dönem 2 kreş işlet­mecisiyle görüşmüştük. Bir tanesi Beyaz Zambak Kreş ve Anaokulllarıydı diğerini hatırlamıyorum. OSB’nin şehir merkezine uzak olması sebebiyle sıcak bakmadılar. Daha sonra Mustafa Süslü kreş ve anaokulu işletmesine talip olunca bu hizmeti verebilmek adına kendisiyle anlaşıldı. Anaoku­luna yeterince öğrenci bulamayınca faaliyete geçmedi. Kreş ise kendisi tarafından işletmeye devam etmektedir.

Butür işlerde ilan vermeye sıcak bakmamamı­zın sebebi açık ilanla verdiğimiz işlerde işi alan firmalarla hep sorun yaşamış olmamızdır. Nite­kim tır parkı ve antin işine açık ihale ile alan fir­ma da çevrede ki firmalarla kavga ederek Bölge Müdürlüğümüze bazı sorunlar yaşatmıştır.”

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:

“Kreş ve anaokulunun da ihalesiz olarak Mus­tafa Süslü’nün firmasına verilmesinin nedeni sanayicilerden gelen talepler üzerinde böyle bir hizmet verilmesine karar vermemiz üzerine Mus­tafa Süslü’nün bu konu da tecrübeli olduğunu söylemesi ve onun dışında bir taleplinin olma­masıdır.”

Orta da birkaç maddeyle ifade edilebilecek so­run var…

Birincisi OSB Yönetimi OSB’de bir Kreş ve Anaokuluna ihtiyaç olup olmadığını, kreş ve Anaokulu açılması haline de talep olup olmaya­cağını ciddi olarak araştırmamış…

Kreş ve Anaokulu açılması kulağa hoş gelebi­lir…

Ama arz ve talep meselesine gelince fiyasko yaşanabilir…

Zaman zaman belediyeler de benzer yanlışa düşüyor…

Hele hele Bölge Müdürü Ali Yaprak’ın dediği gibi cidden Mustafa Süslü bu konu da “tecrü­beli ve deneyimli” bir işletmeci olmuş olsaydı OSB’de Kreş ve Anaokulu açılması haline talep olup olmayacağını ciddi olarak araştırıp ona göre yatırıma yönelebilirdi…

Demek ki hiçbir araştırma yapmamış…

Diğer bir hususta bir kişinin bu konu da yeterli tecrübeye sahip olup olmadığının tespiti bu yol­la olmaz! Efendim daha önce ilan verdik ilanla alanlar kavga çıkardı falan-filan hiçbir zaman ne hukuki ne de idari açıdan geçerli bir gerekçe teşkil etmez…

Cidden OSB’de bir Kreş ve Anaokuluna ihtiyaç olduğu kanaatine vardıysanız o zaman açık-se­çik şekilde bir şartname hazırlar ve aleni şekilde ilana çıkarsınız gelen gelir gelmeyen gelmez… İhaleye gelenleri ihale şartlarına göre yarıştırır ve en uygun teklifi veren firmaya işi verirsiniz…

Verdiğiniz işin ihale sözleşmesine göre ilerleyip ilerlemediğini de titizlikle takip eder varsa bir ihmal şartnameye göre uyarırı ya da gerekeni yaparsınız…

Doğruyu bulmanın tek yolu buduru, Ahmet geldi ben bu konu da tecrübeliyim dedi tuttuk ona verdik olamz!

Verdiniz de ne oldu, önce yaptığı masrafın ya­rısını OSB’nin kasasından karşıladınız sonra ilk yılın kira gelirini düşürdünüz!

Demek ki bu değişiklikleri yapmasanız belki Mustafa Süslü bırakıp gidecekti…Özveride bulu­nan kim oldu? Tabii ki OSB!

TIR Parkı ve Kantinini açık ihale yoluyla Hak­tan Firmasına verdikte, işletemedi bıraktı gitti falan da bir gerekçe teşkil etmez!

Ha bu arada yeri gelmişken onu da belirtelim daha öne Haktan firmasına daha önce ihale yo­luyla 150.000. TL.+ KDV karşılığı verilen TIR Parkı ve Kantin işletme işi de Mustafa Süslü’ye verilmiş…

Ne karşılığı?

8 Ay bedelsiz ve aylık 1.000 TL gibi komik bir bedelle…

O zaman Mustafa Süslü gelenle-gidenle niye kavga etsin ki?

Ayrıca hatırlatmakta yarar var, TIR Parkı ve Kantin işinin Haktan Firmasından alınıp Mustafa Süslü’ye bu şartlarda verilmesine ilişkin bir yöne­tim kurulu kararı da yok yani!

Mustafa Süslü’ye yapılan “kıyaklar” bunlarla da bitmedi…

04-07-2019 Mart tarihleri arasında yapılan Tarım Fuarı alanında ki yemek işi de sorgusuz-sualsiz Mustafa Süslü’ye verildi… Müfettişlere gösterilen gerekçe de çok sıradandı…

Fuar aceleye geldi, yemek işi için teklif topla­maya vaktimiz yoktu!

Tarım Fuarı yemeği deyip gelip geçmeyin…

Fuar süresince gerçekleştirilen toplam cironun 20.669.00 TL (KDV dahil) yüklenicinin toplam giderinin 7.677,00 TL olarak hesaplanmış ve toplam cirodan işletme giderlerinin çıkarılmasın­dan sonra kalan tutar hesaplanarak 12.992. TL OSB’nin hesabına yatırılmış…

Tabii her ne kadar Tarım Fuarı ani gelişti denili­yorsa da müfettişler alınan sucukmuş, peynirmiş, ekmekmiş benzer malzemelerin alınış tarihine bakınca bir hayli şaşırmışlar…

Neye mi, müfettişlere verilen malzeme alımı fiş ve faturalar ta 35 gün önceden alınan faturalar da ondan! Öyle olunca da müfettişler ibraz edi­len tediye fiş ve faturaların Tarım Fuarıyla ilgili olup olmadığına ilişkin ciddi mana da şüpheye düşmüşler!

Yani anlayacağınız Mustafa Süslü, OSB Yöneti­minden epeyi iş almış!

Mustafa Süslü onların gözdesi…

Değer mi tüm bu olumsuzluklara Mustafa Süslü para kazanacak diye imza atmaya Sayın Baş­kan?

Bugün sayfam sadece Mustafa Süslü’nün ma­ceralarını anlatmaya yetti…

Daha sırada Osmanlı Odası’na yapılan masraf­lar, 70 bin TL karşılığında alınan tespihler, yakla­şık 500 bin TL’ye alınan dev televizyon ekranın­dan tutunda bedava dağıtılan cep telefonlarına kadar birçok konu da ciddi iddialar yeralıyor. Yani anlayacağınız müfettişlerin raporunda son derece ilginç tespitler yeralıyor…Bunlar da Sayın Başkanın, “Ciddi bir şey yok, telkin ve tavsiyeler var!” dediği kadar basit değil…

SİMFER’DE OSB’DE Kİ FABRİKASINDA Kİ

ÜRETİMİ GEÇİCİ OLARAK DURDURDU!

BRN Yataklarından sonra Kayseri’nin önde gelen firmalarından SİMFER’de mevcut şartlara göre yeni bir çalışma programı uygulama kararı aldı. Buna göre SİMFER, 23 Mart Pazartesi tarihinden itibaren uygulayacağı yeni çalışma programına göre bazı bölümler de işler aksatılmayacak şekilde evden çalışma modeli geliştirirken OSB’de ki fabri­kasında da 29 Mart tarihine kadar üretimi durdur­duğunu duyurdu…

BRN ve SİMFER’in dışında bazı köklü firmalar da ya üretimi yarıya düşürdü ya da çalışanlarını ücretli izine gönderdi…Bakalım daha netür gelişmeler olacak bu hafta ciddi anlam da belirleyici olacak…

Temennimiz bu süreci en az hasarla atlatabil­mek…Hem insan sağlığı açısından hem de maddi anlamda…

 

 Bu yazı 5105 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI