Bugun...

Recep BULUT
406 SAYFALIK İNCELEME RAPORU SAVCIYA GELDİ!
Tarih: 18-03-2020 10:34:00 Güncelleme: 18-03-2020 10:34:00


Nihayet geçtiğimiz yıl Sanayi ve Teknoloji Ba­kanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müfettişleri Cengizhan Türk ve Fatih Çelik tarafından OSB’de yürütülen inceleme tamamlandı…

İki müfettiş tarafından yaklaşık 8 ay boyunca yü­rütülen ve 106 sayfadan oluşan İnceleme Raporu Kayseri Cumhuriyet Savcılığı Sahtecilik ve Dolandı­rıcılık Suçları Soruşturma Savcılığı’na gönderildi…

Savcılığa gelen rapor tarafların avukatlarına da çoğaltılarak verildi. Şimdi taraflar müfettişlerin so­ruşturma konusu yapılmasını talep ettiği iddialarla ilgili savunma hazırlama çabası içinde…

Önceki günkü haberimiz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın mü­fettişlerin yürüttüğü inceleme sonunda hazırlamış oldukları raporu ekleyerek Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu yaz­mıştık…

Ancak bakanlığın suç duyurusunda bulunmadığı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptıkları şika­yet üzerine sözkonusu şikayetlerle ilgili soruşturma yürüten Kayseri Cumhuriyet Savcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Savcılığı tarafın­dan talep edildiği ortaya çıktı…

Yansıyan iddialar doğru ise Bakanlığın hukuk Bürosu da doğrudan doğruya suç duyurusunda bulunma hazırlığı içindeymiş!

Bakanlık Hukuk Bürosu ayrı bir suç duyurusunda bulunur mu bulunmaz mı onu bilemeyiz. Ancak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Do­landırıcılık Suçları Soruşturma Savcılığı’na gönde­rilen ve 106 sayfadan oluşan inceleme raporunda ilginç tespitler yeralıyor…

Bu tespitlerin doğru olup olmadığı elbette önce Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüteceği soruşturma ve bu soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olup olmadığına karar vermesi ve dava açılır ise açılan davanın neticesine bağlı…

O nedenle şimdiden bu iddialar tamamen telkin ve tavsiyeden ibarette dememeli, iddiaları da oldu­ğu gibi suç unsuru olarak da kabul etmemeli…

Dediğim gibi suç unsuru olup olmadığı önce ilgili savcılığın soruşturması ve sonrasında da açılacak ise bir yargılama sonunda belli olur…

Tabii dava konusu edilmez de “KOVUŞTURMA­YA YER OLMADIĞINA dair karar verilir ise ona da diyeceğimiz bir şey yok…

Fakat şu aşama da Kayseri Cumhuriyet Başsavcı­lığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Savcılığınca yürütülen soruşturmaya da “halel getir­meden” ve detaya girmeden müfettişler tarafından rapora işlenen bazı başlıklardan da “özet halinde” de olsa gerek Kayseri kamuoyunun ve gerekse OSB’de faaliyet gösteren sanayicilerimizin merakını giderme açısından söz etmekte yarar var…

Peki nedir müfettişler tarafından inceleme ve so­ruşturma konusu edilen o başlıklar dersiniz?

MÜFETTİŞLERİN HAZIRLADIĞI

RAPORLARDA NELER VAR?

OSB’de işten çıkarılan Abdulmenap Esko ve ar­kadaşları Hüsamettin Kazi, Hacı Nuh Sarp ve Ab­dullah Ekinci’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve CİMER’e yaptıkları şikayet üzerine Sanayi ve Tek­noloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Mü­fettişleri Cengizhan Türk ve Fatih Çelik tarafından yaklaşık 8 ay süresince yapılan denetleme sonunda hazırlanan inceleme raporunda, 1,5 milyon liralık harcamayla Osmanlı Odası’nın tefrişi ve tablo alımı, 8 adet kitap basımı için 1,3 milyon TL. harcanması, usulsüz parsel tahsisi ve devri, kaçak yapılaşmaya izin verilmesi, 136 adet itfaiye taahhütname belgesi iptali, 79 adet yapı kullanma izin belgesinin iptali, Domino elektrik ihalesi, spor kulübüne yapılan har­camalar, 350 bin TL. tutarında cep telefonu alımı, 60 bin TL. tutarında küçük altın alınması ve dört ayda basına 1,2 milyon TL tutarında reklam ve ilan verilmesi müfettişler tarafından suç unsuru olduğu iddia edildi…

Müfettişler hazırladıkları raporda tespit ettiklerini iddia ettikleri bazı maddelerinden sadece idari açı­dan değil adli bakımdan da soruşturulması gerektiği hatırlatılarak, ancak taktirin iddiaları kovuşturan savcının taktirinde olduğu da dile getiriliyor…

OSMANLI ODASININ

GELECEĞİ GENEL

KURULDA GÖRÜŞÜLMELİ…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müfettişleri Cengizhan Türk ve Fatih Çe­lik tarafından yaklaşık 8 ay boyunca yürütülen ça­lışma sonunda hazırlanan raporda en çok üzerinde durulan suçlamalardan birisi de Osmanlı Odası’na yapılan masraflarla ilgili…Müfettişler tıpkı 1,3 mil­yon TL harcanarak 8 adet kitabın bastırılmasının OSB’nin asli görevlerinden bir olmadığının vur­gulandığı gibi 1,5 milyon TL harcanarak Osmanlı Odası’nın kurulmasının da OSB’nin asli görevlerin­den biri olmadığı dile getirildi…

Rapor da, “Osmanlı Odası için yapılan harcamalar OSB Kanun ve Yönetmeliğinde sayılan rutin görev ve yetkiler arasında sayılmadığından, OSB’lerin ve kuruluş amacı ile doğrudan ilgili olmadığından bu konuda katılımcılar arasında görüş ayrılığı oldu­ğundan olağan dışı ya da spesifik bir proje ya da yatırım olarak düşünülmesi gerektiği ve bu nedenle OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 23’ncü madde­sinin birinci fıkrasının (p) ve (g) bentleri delaletiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında Osmanlı Odası adında ki oda için yapılan harcamaların ge­nel kurulca değerlendirilmesi, sözkonsu odanın var­lığının devamı ya da Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın ifadesinde belirttiği üzere gerekirse kişisel olarak satın almaya hazır olduğu yönünde ki beyanları da bir seçenek olarak göz önüne alınmak suretiyle zarara sebebiyet verilmeyecek şekilde izle­necek yöntemin genel kurulca karara bağlanması gerektiği” ifade ediliyor…

Raporda ayrıca Osmanlı Odası’na alınan eserlerin bir envanteri ya da listesinin sağlıklı olarak tutulma­ması nedeniyle hali hazırda durum ile alınanlar ara­sında bir tutarsızlık olduğu da iddia ediliyor…

Yani anlayacağınız 106 sayfalık rapor da hem tek­rar edilmemesi kaydıyla telkin ve tavsiyeler var hem de hem idari hem de adli yönden soruşturmaya tabii tutulması gereken iddialardan söz ediliyor…

Bakalım toplam 406 sayfadan oluşan müfettişlerin hazırladığı raporu alan Kayseri Cumhuriyet Başsav­cılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Savcılığı nasıl bir kovuşturma yürütecek, kimlerin ifadesine başvuracak ve kovuşturma dava konusu olacak mı yoksa kovuşturma yer olmadığına dair karar mı verecek, sabırla bekleyip görmek lazım…

ALLAH AŞKINA İSMET GÜRSEL KISIR’I BİRİLERİ AKDENİZ’E GÖTÜRSÜN!

Felahiye eski Belediye Başkanı mevcut CHP Talas Belediye Meclis Üyesi İsmet Gürsel Kısır ile ilgili olarak birçok yazı yazdım, yorum yaptım… Takipçilerim gayet iyi hatırlayacaklardır, İsmet Gürsel Kısır’ın geçen yıl Talas Belediye Meclisi toplantısında grubuna bile danışma gereği duymadan söz alarak, “Gündem dışı olarak grubumuzun dahi haberi olmadan bir öneri olarak söylemek istiyorum… Burada efendim hepimiz yaz günleri tatile gidiyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Bizim Ege’de, işte Akdeniz’de bir kardeş belediyemiz var mı yok mu bilmiyorum açıkçası. Eğer varsa ki orada ki arkadaşlar karşı belediye ile işbirliğine geçerek­ten, dirsek teması kuraraktan oradan Talas Belediyesi adına, güzel ve nezih bir ortam, 20 yataklı mı olur, 50 yataklı mı olur bir misa­firhane yapılmasını öneriyorum” diye bir öneri sunmuş, sunduğu öneri hem CHP’li ve İYİ Parti’lilerin hem de diğer partili meclis üyelerinin tepkisini çekmişti… Aynı İsmet Gürsel Kısır, Cumhuri­yet Halk Partili Belediye Meclis Üyelerine yönelik olarak Eğitimci Naz Bulut ve Mehmet Ali Topuz’un verdiği eğitim çalışmasında söz alarak, “Akdeniz bölgesinde bir kamu tesisi ayarlayalım ve eğitim çalışmalarımızı da orada yapalım” önerisi getirince eğitim çalışmalarına katılan bazı Belediye Meclis Üyeleri, “Ya Allah aşkı­na şu İsmet Gürsel Kısır’ı babasının hayrına birileri Akdeniz’e bir götürüversin de doyasıya bir tatil yapsın!” diye mırıldanmadan edemedi… Cidden var mı Sayın İsmet Gürsel Kısır’ı şöyle doyası­ya Akdeniz’de tatile götürecek bir babayiğit?Bu yazı 4171 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI